Regulamin


XFEM to sklep internetowy, działający na domenie internetowej www.xfem.pl, będący własnością firmy CHROME z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowy Świat 58.
Adres mailowy do kontaktu klienta ze sklepem to: sklep@xfem.pl.

1.  Prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.xfem.pl
 
2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu,
 
a) dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w  xfem.pl. Świadczenie usług w ramach Konta na xfem.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z CHROME dotyczącą Konta, w każdym czasie w formie pisemnej.
 
b) dokonując zakupu bez rejestracji z automatu, posiadając status „gość” tworząc i podając dane potrzebne do realizacji zamówienia. Świadczenie usług w ramach konta „gość” ma charakter terminowy i trwa do czasu w pełni realizacji zamówienia. Poprzez realizację zamówienia rozumie się dostarczenie zamówionego towaru na adres wskazany przez klienta.
 
3. Dokonując rejestracji utworzenia Konta w xfem.pl należy wypełnić formularz oraz podać wymagane prawem informacje. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej konta pomiędzy klientem a firmą CHROME. Przedmiotem umowy są usługi określone w regulaminie.
 
W przypadku konta „gość” do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zamówienia.
 
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w xfem.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu w/w podmiotów wszelkich czynności związanych z korzystaniem z xfem.pl .
 
5. Produkty dostępne w xfem.pl są:


a) fabrycznie nowe wolne od wad;
b) pozostałe - opisane w serwisie.
 
6. Towary oraz ceny w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 


7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym xfem.pl są cenami brutto – zawierają podatek VAT i dotyczą ceny towaru, nie uwzględniają kosztów realizacji zamówienia. Wystawiamy paragony i na życzenie FV. Faktury Vat zgodnie z wolą klienta dostarczone mogą być zarówno drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta bądź drogą tradycyjną – pocztową wraz z towarem.
 
8. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej związanej
z dostarczeniem towaru pod wskazany adres.
Koszty dostawy określone są w zakładce DOSTAWA dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu przed złożeniem zamówienia.


Zamówiony w Serwisie towar dostarczany jest klientowi za pomocą firm kurierskich


 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Serwisem, związana z  zakupem określonego produktu w serwisie, ma charakter terminowy i obejmuje okres poświęcony realizacji zamówienia. Dostarczenie zamówienia pod wskazany przez Klienta adres stanowi wykonanie świadczenia przez Serwis.


10. Składając zamówienie, klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kwoty za koszty dostawy nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, w przeciwnym przypadku zamówienie może zostać anulowane.


Termin ten nie dotyczy przesyłek pobraniowych.
 
11Formy płatności dostępne w serwisie :


 a) Przy odbiorze  – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze ( przesyłka pobraniowa ).     
 b) Przelewem – płatność dokonywana samodzielnie na numer rachunku otrzymanego droga elektroniczną po złożeniu zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej dokonywana samodzielnie obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 
 
Dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia określone są w zakładce DOSTAWA.
  
12. Dla niektórych produktów  dostępnych w serwisie zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia niektórych form płatności oraz sposobów dostawy.
 
13Czas dostawy zamówionych produktów wynosi do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty lub w przypadku przesyłek pobraniowych do 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Na termin otrzymania przesyłki każdego z zamówień składa się etap kompletowania zamówienia plus okres dostawy.  

 14. Gwarancja –produkty prezentowane w serwisie  mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, jaka obowiązuje  na terenie Polski. Okres, na jaki zostaje udzielona gwarancja na poszczególne produkty prezentowane  w serwisie, widnieje w opisie każdego z produktów na stronach serwisu. Szczegółowa informacja na temat realizacji warunków gwarancji widnieje w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY. Produkty przesyłane do serwisu w ramach gwarancji należy odesłać na adres magazynu xfem.pl:
ul. 3 Maja 58, 95-080 Tuszyn.
Towar, który zostanie naprawiony, zostanie odesłany do klienta na koszt Serwisu.  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 
 
15Xfem.pl, którego właścicielem jest CHROME odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym
 
16. Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć w formie pisemnej (elektronicznej) na adres Serwisu sklep@xfem.pl. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący wraz z reklamowanym produktem powinien dostarczyć dowód zakupu . O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Serwis xfem.pl   e-mailem.


17. W momencie kiedy sprzedany produkt posiada wadę, Kupujący może wnosić o obniżenie ceny bądź odstąpić od umowy, chyba że xfem.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad bądź tę  wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar podlegał już wymianie  lub naprawie przez xfem.pl albo nie został wymieniony  na wolny od wad, ani ta wada nie została usunięta przez xfem.pl


18.Termin rozpatrzenia reklamacji przez xfem.pl wynosi 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania. Jeżeli w ciągu tego czasu xfem.pl nie ustosunkuje się do postawionych przez Klienta żądań, będzie to równoznaczne z tym, iż  żądanie uznał  za zasadne.
Koszty dostawy produktów podlegających reklamacji oraz te związane z dostawą nowych bądź naprawionych ponosi  xem.pl –sposób wysyłki należy każdorazowo ustalić z przedstawicielem Serwisu xfem.pl.
 
19. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, tarci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie sprawdził zakupionego produktu w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o odkrytej wadzie produktu sprzedawcę, a w sytuacji kiedy kupujący odkrył wadę później -  nie powiadomił  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

20. Całą zawartość paczki należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia  towaru należy spisać protokół. Protokół jest jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletnego towaru bądź towaru uszkodzonego. 


21. Zgodnie z prawem Kupujący ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru xfem.pl ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru z dowodem zakupu, dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta.  
Zwrotowi i wymianie nie podlegają produkty sprowadzane bezpośrednio pod zamówienie klienta.
 
22. Podawane przez Klientów serwisu dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku do Regulaminu. Każde powstałe konto klienta w sklepie może zostać usunięte na życzenie klienta, jednak wola klienta w tym zakresie winna być zgłoszona  drogą mailową na adres wskazany do kontaktu.

23. Klient przy wyborze produktu powinien kierować się jego opisem. Zdjęcia umieszczone przy produkcie mają jedynie charakter poglądowy. Kolorystyka uzależniona jest od parametrów technicznych urządzenia Klienta - za co właściciel sklepu nie odpowiada.
 
24. Xfem.pl może dokonać zmiany regulaminu . Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać  w terminie nie krótszym niż 7 dni od chwili pojawienia się ich na stronach serwisu. Zmiany nie dotyczą  i nie obejmują Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 
25. Zanim Klient Serwisu skorzysta bądź zarejestruje się na stronie xfem.pl powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jeżeli się z nim nie zgadza bądź z którymkolwiek jego punktem, uprzejmie proszony jest o nieakceptowanie Regulaminu, a także nie rejestrowanie się w Serwisie oraz nie korzystanie z jego usług.
 
26. Każdy Klient Serwisu, który zaakceptował regulamin, zobowiązany jest do jego przestrzegania. Dokonanie zakupów za pośrednictwem Serwisu oraz rejestracja w serwisie są jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją .
 
27. Regulamin jest dostępny na stronach serwisu w każdym momencie w zakładce REGULAMIN.
 
28. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

29. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Więcej informacji na temat rozstrzygania sporów dostępnych jest pod następujący adresem:  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Regulamin ważny od dnia 05.01.2017r.