Reklamacje i zwroty

 

Xfem.pl, którego właścicielem jest CHROME odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym
 
Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć w formie pisemnej (elektronicznej) na adres Serwisu sklep@xfem.pl. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący wraz z reklamowanym produktem powinien dostarczyć dowód zakupu . O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Serwis xfem.pl   e-mailem.


W momencie kiedy sprzedany produkt posiada wadę, Kupujący może wnosić o obniżenie ceny bądź odstąpić od umowy, chyba że xfem.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad bądź tę  wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar podlegał już wymianie  lub naprawie przez xfem.pl albo nie został wymieniony  na wolny od wad, ani ta wada nie została usunięta przez xfem.pl


Termin rozpatrzenia reklamacji przez xfem.pl wynosi 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania. Jeżeli w ciągu tego czasu xfem.pl nie ustosunkuje się do postawionych przez Klienta żądań, będzie to równoznaczne z tym, iż  żądanie uznał  za zasadne.
Koszty dostawy produktów podlegających reklamacji oraz te związane z dostawą nowych bądź naprawionych ponosi  xem.pl –sposób wysyłki należy każdorazowo ustalić z przedstawicielem Serwisu xfem.pl.
 
Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, tarci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie sprawdził zakupionego produktu w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o odkrytej wadzie produktu sprzedawcę, a w sytuacji kiedy kupujący odkrył wadę później -  nie powiadomił  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

  

REKLAMACJE  - NAPRAWY GWARANCYJNE :

 

Po zakupie urządzeń objętych gwarancją proszę upewnić się czy została wystawiona karta gwarancyjna, w przypadku jej braku należy powiadomić nas w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki o jej braku w formie pisemnej lub drogą elektroniczną e-mail.

Karta gwarancyjna ważna jest tylko z dowodem zakupu ( faktura, paragon ).

Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, daty, numeru seryjnego , jest nieważna.

Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia .

Koszt dostarczenia urządzenia do serwisu ponosi kupujący, natomiast koszty dostarczenia urządzenia po naprawie ponosi sprzedający.

W przypadku stwierdzenia usterki, należy dokładnie opisać występujące problemy oraz podać dokładne dane do kontaktu ( adres zwrotny, numer telefonu ) w/w dokument należy załączyć do reklamowanego urządzenia, w przypadku braku opisu usterki uszkodzony sprzęt nie będzie naprawiony i zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt.


Sprzęt brudny nie będzie naprawiony i zostanie odesłany na koszt nadawcy.

 

Dane adresowe do zwrotu towaru:

ul. Nowy Świat 58a 

92-315 Łódź